Regulamin

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w korzystaniu z portalu?
Zapoznaj się z informacjami poniżej.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.pracaDNA.pl, należącego do DNA! sp. z o.o.

obowiązuje od 22 maja 2018 r.

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: www.pracaDNA.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część.

Usługodawca – DNA! sp. z o.o., Adama Idźkowskiego 5/7/2, 00-442 Warszawa, NIP: 7010364724, Regon: 146473828, KRS: 0000947007, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 5000 zł wpłacony w całości.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Utwor – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich praca za zgodą Rodziców), posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. ukończył 16 lat i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego albo dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta.
5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
8. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA.

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,
c. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym ustawień i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
8. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.
9. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
b. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników.
f. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
10. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
11. Niezależnie od postanowień ust. 9 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
d. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres serwisu, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
a. na adres Usługodawcy: DNA! sp. z o.o., ul. Adama Idźkowskiego 5/7/2, 00-442 Warszawa,
b. na adres poczty elektronicznej: umowy@dna.com.pl
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: DNA! sp. z o.o. sp. k., ul. Rszyńska 15/8, 02-026 Warszawa, mailowo na adres: umowy@dna.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 629 90 09.
2. Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerem telefonu wskazanym w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: DNA! sp. z o.o., ul. Adama Idźkowskiego 5/7/2, 00-442 Warszawa lub mailowo na adres: umowy@dna.com.pl
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
d. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

Usługi dostępne dla Użytkowników

Konto www.pracaDNA.pl

Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane osobowe oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:
a. wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
b. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
c. podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

Funkcjonalności Konta

a) Aplikowanie na oferty pracy Skorzystanie z aplikowania na oferty pracy możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Aplikowanie polega na przesłaniu zgłoszenia w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji.
b) Informowanie o statusie aplikacji Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisie. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).

Więcej informacji: